Berichte

Die Gründungder Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte in Pécs. Beweggründe - Motive - Visionen

Az európai jogi kultúra közös értékei c. tudományos ülés

Bericht über das Forschungsseminar der Dezsõ-Márkus-Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte (Pécs, den 25.-28. Oktober 2016)